INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

 

Zakres zagadnień, weryfikujących efekty uczenia się dla klasyfikacji na poziomie 8 PRK

Przyjęto na posiedzeniu Rady Dyscypliny z 15.09.2020 r.

  • Rodzaje źródeł historycznych
  • Krytyka źródeł historycznych
  • Nowoczesne formy komunikacji naukowej
  • Podstawowe nauki pomocnicze historii dla wybranej epoki historycznej (w zależności od zakresu tematycznego pracy doktorskiej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, XIX wiek, XX wiek)
  • Aktualne nurty historiograficzne w wybranej epoce historycznej (w zależności od zakresu tematycznego pracy doktorskiej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, XIX wiek, XX wiek)
  • Przemiany ustrojowe w wybranej epoce historycznej (w zależności od zakresu tematycznego pracy doktorskiej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, XIX wiek, XX wiek)
  • Przemiany gospodarczo-społeczne w wybranej epoce historycznej (w zależności od zakresu tematycznego pracy doktorskiej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, XIX wiek, XX wiek)
  • Dokonania kulturalne i cywilizacyjne w wybranej epoce historycznej (w zależności od zakresu tematycznego pracy doktorskiej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, XIX wiek, XX wiek)
  • Rola nauk historycznych w promowaniu dziedzictwa kulturowego

Bibliografia selektywna

Augustyniak U., Historia Polski 1572–1795, Warszawa 2008.

Bazylow L., Historia powszechna 1789-1918, (kolejne wydania).

Bell P.M.H., Przyczyny wybuchu II wojny światowej w Europie, Warszawa 2010.

Bodel J., Świadectwa epigraficzne. Historia starożytna w świetle inskrypcji, Poznań 2008.

Boin D. A Social and Cultural History of Late Antiquity, New York 2017.

Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998.

Chwalba A., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008

Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999.

Czubiński A., Historia powszechna XX w., Poznań 2003, 2011

Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815-1945, Warszawa 1996.

Domańska E., Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006.

Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, Kraków 2014.

Historia polityczna świata XX w. t. I 1901-1945, t. II 1945-2000, red. M. Bankowicz, Kraków 2004.

Huml I., Polska sztuka stosowana XX wieku, Warszawa 1978.
Bogucki J., Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983.

Johnson P., Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych (różne wydania).

Johnson P., Historia świata XX wieku: od Rewolucji Październikowej do „Solidarności”, t. 1-2, Warszawa 2016.

Kaliński J., Zarys historii gospodarczej XIX i XX w., Warszawa 2000.

Kamiński-Sulima A., Historia Rzeczypospolitej Wielu Narodów 1505-1795. Obywatele, ich państwa, społeczeństwo, kultura, Lublin 2000.

Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny. Rozkwit. Upadek, Warszawa 1994.

Kizwalter T., Historia powszechna: wiek XIX, Warszawa 2007

Kwiatkowski S., Średniowieczne dzieje Europy, Warszawa 2006.

Landau Z, Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Warszawa 1999.

Woźniak M. G., Gospodarka Polski 1918-2018, t. 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju, Warszawa 2019.

Grala D. T., Reformy Gospodarcze w PRL (1982-1989), Próba ratowania socjalizmu, Warszawa 2005.

Dunin-Wąsowicz M., Suwerenność i pieniądz w Europie 1870-2002, Warszawa 2009.

Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B., Żarnowski J., Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Książka i Wiedza, Warszawa 1996 [wyd. III, poprawione).

Bogucka M., KULTURA-NARÓD-TRWANIE. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 2008.

Kultura miejska w Królestwie Polskim 1815-1875 (Warszawa Kalisz Lublin, Płock), red. A. M. Drexlerowa, Warszawa 2001.

Lewandowski I., Historiografia rzymska, Poznań 2007.

Lewit T., ‘A Viewpoint on Eastern Mediterranean Villages in Late Antiquity: Applying the Lens of Community Resilience Theory’, Studies in Late Antiquity (2020) 4.1, 44-75.

Marasco G., Greek and Roman historiography in late antiquity : fourth to sixth century A.D., Leiden 2003.

Markiewicz M., Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004.

Michałowski R., Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009.

Mikulski K., Wijaczka J., Historia Powszechna. Wiek XVI – XVIII, Warszawa 2012.

Roszkowski W., Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2017.

Skrzypek A., Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009.

Snyder T. D., Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999, Sejny 2006.

Urbankowski B., Czerwona msza czyli uśmiech Stalina, T. I-IV, Warszawa 2011-2018.

The Transformation of Economic Life Under the Roman Empire: Proceedings of the Second Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, c. 200 B.C. - A.D. 476), Nottingham, July 4-7, 2001, eds. L. de Blois, J. Rich, Leiden 2019.

Wilson Peter H., Wojna trzydziestoletnia 1618 - 1648. Tragedia Europy, Oświęcim 2017.

Żywczyński M., Historia powszechna 1789-1870 (kolejne wydania).